Prof. Changqi Wu
Dean, School of Management, Shandong University, P.R. China

Professor Wu Changqi is the Dean and Chair Professor of School of Management, Shandong University. Concurrently, he is also a Professor of Strategy at Guanghua School of Management, Director of Institute of the National High-Tech Industrial Zone Development Strategy, the Executive Director of Institute of International Business and Management and the Director of Guanghua-Cisco Leadership Institute at Peking University. He specializes in industrial economics, management strategy and international business.

Antai College of Economics and Management, Shanghai Jiao Tong University No. 1954 Huashan Rd, Pao Zhao-Long Library, Shanghai 200030 P.R.China Tel: +86-21-5230 2510   Fax: +86-21-52302511  
Mr. Phil Wang     haihuiwang@sjtu.edu.cn      Ms. Ningning Sun  ningningsun@sjtu.edu.cn